برنامه ریزی طرح کنفرانس

استراتژی های تهیه برنامه ی کنفرانس و سمینارها  برای رویداد های مختلف متفاوت است. برخی از افراد می توانند به راحتی ایده خود را مورد بحث قرار دهند اما هنگامی که نوبت به ارائه متن خود می شوند، معمولا با مشکل فراموشی در ارائه مطلب روبرو می شوند و آنچه را که می خواهند بگویند فراموش می کنند. روان سخن گفتن و استفاده از تکنیک های فن بیان در گفتار می تواند تمرکز را آسان کند. ما شما را در ارائه برنامه کنفرانسی یاری می دهیم و به شما در ایجاد متون سخنرانی و داشتن بیان شیوا کمک می کنیم. مقالات کنفرانسی ما می تواند روشی موثر برای آزمایش ایده های جدید باشد. ما از محدودیت های ارائه آگاهی داریم زیرا ارائه ها معمولاً 20- 15 دقیقه است. یک قاعده کلی این است که برآورد کنیم خواندن با صدای بلند از روی یک صفحه تقریبا چند دقیقه طول خواهد کشید تا با محدودیت زمانی در مسیر سخنرانی مواجه نشویم. برنامه های کنفرانس ما مستقیماً با نکات ، موضوعات ، مواضع یا پیام هایی که مدیر اجرایی می خواهد آنها را پوشش دهد کار می کنند و شما را از موانع و محدودیت های برنامه ریزی کنفرانس ایمن می کند.

فرم درخواست برنامه